Udviklingen i antallet af digitale sexkrænkelser

De objektive registreringer af anmeldelser, sigtelser og domsfældelser fra Direktionssekretariatet i Rigspolitiet dokumenterer en objektiv stigning fra 2016 til 2018 i antallet af sager, hvor politiet sigter personer efter §264d eller §235. Det skal pointeres, at tallene indeholder alle som er anmeldt, sigtet eller dømt efter de to paragraffer. Det betyder, at man ikke entydigt kan sige, at alle de anmeldte, sigtede og dømte har begået en digital sexkrænkelse. Der kan være tale om andre typer overtrædelser af §264d og §235.

Politiet fører statistik over anmeldelser, sigtelser og domsfældelser

Politiets registreringer

Direktionssekretariatet registreringer er i 2017 og 2018 påvirket af Umbrella-sagen, hvor mere end 1200 personer er sigtet i en enkel sag. Anklagemyndigheden forventer, at først i slutningen af 2020 er alle i Umbrellasagen dømt.

Derfor er det vanskeligt at sige noget sikkert om udviklingen i antallet af digitale sexkrænkelser udover, at der er en stigning i antallet anmeldelser, sigtelser og domfældelser, hvor man skal tage det forbehold at rigtig mange anmeldelser og sigtede er forbundet til Umbrellasagen. (Se Rigspolitiets tal for anmeldelser, sigtelser og domsfældelser, fordelt på politikredse senere i artiklen)

§235 og §264d

De allerfleste sigtede i forbindelse med digitale sexkrænkelser, hvor der har været anvendt billeder og video, bliver enten sigtet efter §264d eller §235 stk. 1 og stk. 2. §235 tages i anvendelse, når den den forurettede på gerningstidspunktet er under 18 år.

264d handler om:

” Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.”(kilde: Domstole.dk)

  • 264d er hovedsageligt brugt på de sigtede personer i Umbrellasagen, hvor der efter anklagemyndigheden eller domstolenes vurdering ikke kan føres bevis for at de sigtede har vidst eller formodet, at de forurettede har været under 18 år. Derfor bruger man i disse tilfælde §264d jf. § 232, og de sigtede tildeles herefter en bødestraf. Umbrellasagen vil påvirke de årlige registreringer både for §235 og §264d de kommende 12 måneder.
  • 232 handler hovedsageligt om blufærdighedskrænkelse ”Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.”

Prøvesagerne i Umbrellakomplekset

Politiet og anklagemyndigheden gør, hvad man kan for at komme igennem sagerne. Men det tager tid fordi en del af sagerne skal igennem byretten og landsretten. Selv om prøvesagerne har sat en overordnet ramme for de fleste sager under Umbrellakomplekset, har alle dømte ret til at få prøvet sag ved to instanser.

Det er retspraksis for, at digitale sexkrænkelser kan afgøres med bødeforlæg efter §264d jf. § 232. Der er ikke praksis for, at overtrædelse af § 235 kan afgøres med bødestraf.

235 handler om børnepornografi

Det er kommet bag på de sigtede i Umbrellasagen, at de har gjort sig skyldige i udbredelse af børnepornografi. Det er langt alvorligere straffelovsovertrædelse end overtrædelser af §264d. Hvis man bliver sigtet og dømt efter §235, handler det om:

“Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.”(kilde: Domstole.dk)

Forskel på at være i besiddelse og videregive børnepornografi

Alle de sigtede i Umbrellakomplekset har indledningsvis været sigtet efter §235. Anklagemyndigheden har herefter gennemgået hver eneste sag og vurderet, om det kunne bevises, at den sigtede havde vidst eller formodet, at aktørerne på videoerne var under 18 år. Hvis det var tilfældet blev sagen sendt en retten med påstand om fængselsstraf efter § 235. Hvis det ikke var tilfældet blev sagen afgjort som en bødesag efter § 264 d, jf. § 232. I forbindelse med §235 skelner man mellem at være i besiddelse af børnepornografisk materiale, stk. 2 og så videregive eller dele materialet f.eks. på Internettet eller sociale medieplatforme i stk. 1, som det har været tilfældet i Umbrellasagen.

Hvad siger politiets tal?

Når det handler om §264d er der en objektiv stigning fra 2016 til 2018, når det bl.a. handler om anmeldelser af digitale sexkrænkelser. Hvorvidt den samlede stigning i 2019 kommer til at overstige 2018 vides ikke. Stigningerne ligger på 45% fra 2016-17 og 32% fra 2017-2018.  Det skal pointeres, at det på nuværende tidspunkt ikke giver mening at tale om præcise stigninger i antallet af sager. Antallet af anmeldelser i den målte periode fra 2016 er påvirket af de 1200 anmeldelser i forbindelse med Umbrellasagen.

2016 2017 2018 2019 1. kvartal
Danmark ialt 224 324 428 163
Nordjylland 23 45 32 14
Østjylland 16 36 30 5
Midt- og Vestjylland 13 28 51 21
Sydøstjylland 17 31 46 12
Syd- og Sønderjylland 26 30 40 18
Fyn 33 26 37 17
Sydsjælland og Lolland-Falster 18 19 29 11
Midt- og Vestsjælland 7 21 35 24
Nordsjælland 28 26 26 12
Københavns Vestegn 12 22 40 12
København 30 38 60 17
Bornholm 1 2 2 0

Kilde: Direktionssekretariatet, Rigspolitiet

Sigtelser-Uberettiget videregivelse af billeder 2016-19 i forhold til §264d

2016 2017 2018 2019 1. kvartal
Danmark ialt 102 168 255 98
Nordjylland 14 19 16 7
Østjylland 11 29 20 5
Midt- og Vestjylland 10 14 30 9
Sydøstjylland 9 9 15 8
Syd- og Sønderjylland 12 18 24 5
Fyn 5 16 15 13
Sydsjælland og Lolland-Falster 14 15 30 6
Midt- og Vestsjælland 5 9 16 18
Nordsjælland 8 10 5 4
Københavns Vestegn 2 17 24 9
København 11 10 60 13
Bornholm 1 2 0 1

Kilde: Direktionssekretariatet, Rigspolitiet

Anmeldelser med fældende afgørelse – Uberettiget videregivelse af billeder 2016-2019

2016 2017 2018 2019 1. kvartal
Danmark ialt 58 102 102 200
Nordjylland 11 7 13 1
Østjylland 4 11 13 71
Midt- og Vestjylland 10 2 12 2
Sydøstjylland 1 2 3 23
Syd- og Sønderjylland 7 13 8 2
Fyn 6 7 10 2
Sydsjælland og Lolland-Falster 4 11 9 4
Midt- og Vestsjælland 1 6 4 12
Nordsjælland 8 3 4 45
Københavns Vestegn 1 32 11 37
København 5 6 15 1
Bornholm 0 2 0 0

Kilde: Direktionssekretariatet, Rigspolitiet

Man skal være opmærksom på, at nedenstående tal omhandler alle typer anmeldelser. Også anmeldelser, som ikke handler om digitale sexkrænkelser.

Børnepornografi – § 235, stk. 1 Anmeldelser fra 2016-1.kvartal 2019.

2016 2017 2018 2019 1. kvartal
Danmark ialt 96 1158 351 407
Nordjylland 8 69 23 38
Østjylland 2 84 84 27
Midt- og Vestjylland 2 82 41 39
Sydøstjylland 4 58 12 30
Syd- og Sønderjylland 10 52 26 23
Fyn 5 46 12 23
Sydsjælland og Lolland-Falster 5 32 22 24
Midt- og Vestsjælland 5 54 12 34
Nordsjælland 16 298 16 31
Københavns Vestegn 10 171 25 34
København 27 204 76 91
Bornholm 2 8 2 13

Kilde: Direktionssekretariatet, Rigspolitiet

Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med – § 235, stk. 2. Anmeldelser fra 2016-1.kvartal 2019.

2016 2017 2018 2019 1. kvartal
Danmark ialt 104 165 313 244
Nordjylland 4 18 40 15
Østjylland 8 3 60 11
Midt- og Vestjylland 16 21 43 35
Sydøstjylland 7 8 31 23
Syd- og Sønderjylland 11 14 34 23
Fyn 6 9 9 18
Sydsjælland og Lolland-Falster 12 16 20 12
Midt- og Vestsjælland 3 26 6 20
Nordsjælland 6 13 27 14
Københavns Vestegn 8 12 13 18
København 22 21 30 54
Bornholm 1 4 0 1

Kilde: Direktionssekretariatet, Rigspolitiet og Statsadvokaten København

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?